Τίτλος προτεινόμενου e-me app

Υποστηρικτική Τεχνολογία

Λίγα Λόγια

Να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό υλικό.

Περιγραφή

  1. Να αξιοποιηθούν λογισμικά text to speech για να μπορούν τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες να ακούνε όσα εμφανίζονται στην οθόνη τους. Παλαιότερα είχε ξεκινήσει μία τέτοια προσπάθεια από το ΙΤΥΕ αλλά μάλλον εγκαταλείφθηκε. Γιατί;
  2. Και αντίστροφα. Να αξιοποιηθούν λογισμικά μετατροπής του προφορικού λόγου σε κείμενο.
Εκπαιδευτικός